Pentel | orenznero CM

Creative Director  Seiji Sasaki
Producer  Tomonori Shinozaki
Movie Director  Kaoru Kawashima